Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu Wiedzy o Materiałach dla uczniów szkół średnich w roku szkolnym 2018/2019

I. Wstęp

  1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Materiałach dla uczniów szkół średnich w roku szkolnym 2018/2019 (zwanego dalej Konkursem) jest Wydział Inżynierii Materiałowej.
  2. W celu przeprowadzenia konkursu organizatorzy Konkursu Wiedzy o Materiałach powołują Radę Programową, Komitet Organizacyjny oraz Komisję Konkursową.
  3. Rada Programowa sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu i rozpatruje ewentualne odwołania uczestników Konkursu.
  4. Komitet Organizacyjny Konkursu Wiedzy o Materiałach organizuje poszczególne etapy Konkursu Wiedzy o Materiałach oraz powołuje Komisję Konkursową.
  5. Komisja Konkursowa opracowuje zadania na Konkurs, ocenia ich wykonanie oraz ogłasza wyniki uzyskane przez uczniów w konkursach wszystkich stopni.

II. Cele konkursu

Celem konkursu jest:

  • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z zakresu wiedzy o materiałach.
  • Pogłębianie i poszerzanie wiedzy uczniów w oparciu o różne źródła informacji.
  • Twórcze wykorzystanie umiejętności planowania eksperymentów z zakresu ogólnej wiedzy o materiałach i interpretacji uzyskanych wyników.
  • Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowo-technicznych.
  • Podkreślenie roli nowoczesnych materiałów w technice.

III Przebieg Konkursu

1. Konkurs jest dwustopniowy.

2. I stopień przeprowadzany będzie w formie korespondencyjnej. Polegać będzie na samodzielnym opracowaniu referatów na trzy wybrane tematy z pięciu ogłoszonych na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Materiałowej, oraz przesłaniu opracowania na adres organizatora.
Konkurs stopnia II będzie przeprowadzony w formie testów (pytania dotyczące inżynierii materiałowej) oraz zadań obliczeniowych i teoretycznych z wybranych zagadnień fizyki ciała stałego oraz chemii z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej i elektrochemii. Odbędzie się on na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Wraz z referatami należy przesłać zgodę na przetwarzanie danych osobowych

3. Terminy konkursu:

  • Termin składania prac: 18 stycznia 2019 r.
  • Lista zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona nie później niż do 4 lutego 2019 r.
  • Konkurs stopnia II (finał) odbędzie się 1 marca 2019 r o godz. 13 w sali 215 na Wydziale Inżynierii Materiałowej w Warszawie Wołoska 141.
  • Wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się 29 marca 2019 r
  1. Prace powinny być wydrukowane.
  2. Prace ocenia Komisja Konkursu Wiedzy o Materiałach.

IV. Program merytoryczny konkursu Wiedzy o Materiałach
  1. Podstawowe grupy materiałów: tworzywa metaliczne (metale i ich stopy), materiały polimerowe (tworzywa sztuczne), tworzywa ceramiczne i kompozyty.
  2. Metody otrzymywania i kształtowania różnych materiałów.
  3. Właściwości i typowe zastosowania podstawowych grup materiałów.
  4. Zasady doboru materiałów do określonych zastosowań.
  5. Związek między budową materiałów a ich właściwościami.
  6. Fizyka ciała stałego
  7. Chemia nieorganiczna, organiczna i elektrochemia.

V. Ustalenia końcowe
  1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół średnich z terenu całej Polski.
  2. Laureaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów otrzymują tytuł: laureata I, II i III miejsca, pozostali tytuł laureata.
  3. Komisja nie przewiduje żadnych terminów dodatkowych poszczególnych etapów.
  4. Uczestnicy II etapu Konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
  5. Laureaci z najlepszymi wynikami uzyskanymi w konkursie II stopnia, którzy zgłoszą chęć podjęcia studiów na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, zostanie przyjętych na studia bez konieczności kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym.

Warunkiem przyjęcia na studia laureata Konkursu bez konieczności kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym jest zarejestrowanie się i złożenie przez niego w wymaganym terminie stosownych dokumentów w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Spis wymaganych dokumentów i terminy ich składania można znaleźć w informatorze dla kandydatów na studia na Politechnice Warszawskiej i na stronie internetowej http://www.pw.edu.pl