wtorek 14 sierpnia 2018
Tekst
   

ERASMUS+

image

Podstawowe informacje o stypendium ERASMUS+

Erasmus+ to europejski program edukacyjny na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu przyjęty na lata 2014-2020. Program został opracowany, aby wspierać kraje uczestniczące w zakresie efektywnego wykorzystania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie.

Studenci (i w przypadku praktyk również absolwenci) mają możliwość wyjazdów w celu zrealizowania części studiów (od 3 do 12 miesięcy) oraz wyjazdów w celu odbycia praktyki (od 2 do 12 miesięcy). Na każdym poziomie studiów można skorzystać z wyjazdów trwających łącznie 12 miesięcy. Praktyka absolwencka musi rozpocząć się i zakończyć w ciągu 12 miesięcy od obrony. Praktykę można realizować w okresie 1 lipca 2019 - 30 września 2019.

Na studia można udać się do szkoły wyższej, która współpracuje z Wydziałem w programie Erasmus+ (uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną, wykaz Instytucji podany w dalszej części).

Aby móc ubiegać się o wyjazd w programie Erasmus+, należy:

 • być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich;
 • mieć niewykorzystany limit wyjazdów w programie Erasmus+ (kapitał mobilności);
 • zapoznać się z zasadami rekrutacji obowiązującymi na Politechnice Warszawskiej;
 • złożyć wymagane przez uczelnię i wydział dokumenty w wyznaczonym terminie (rekrutacja na Wydziale Inżynierii Materiałowej kończy się miesiąc przed rekrutacją uczelnianą);
 • po zakwalifikowaniu na wyjazd należy przestrzegać wskazówek przekazanych przez koordynatora uczelnianego i wydziałowego.

Rekrutację studentów na wyjazdy przeprowadzają Komisje Wydziałowe. W przypadku Wydziału Inżynierii Materiałowej Pełnomocnik Wydziałowy do 30 kwietnia 2018 r. przesyła do Koordynatora Programu ERASMUS+ w Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych CWM listę zakwalifikowanych studentów z podaniem miejsca i terminu wyjazdu.

Przy rekrutacji uwzględnia się:

 • Średnią ważoną ocen z całego okresu studiów (średnia ocen z poprzednich lat min. 4.0 – średnia z całego toku studiów);
 • Znajomość języka danego kraju lub języka, w którym student będzie porozumiewał się na uczelni;
 • Opinię o studencie;
 • Zaangażowanie w opiekę nad studentami z zagranicy w Politechnice Warszawskiej;
 • Właściwą motywację.

Wyjazdy studentów PW na ostatnim semestrze studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich nie są możliwe. Na praktyki mogą wyjeżdżać również absolwenci – warunkiem koniecznym jest udział w rekrutacji na ostatnim roku studiów.

Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego wyjeżdża student. W roku akademickim 2018/2019 miesięczna stawka stypendium, w zależności od kraju, wynosi 400, 450 lub 500 euro w przypadku wyjazdów na studia. Wsparcie finansowe wyliczane jest przy pomocy kalkulatora opracowanego przez Komisję Europejską z dokładnością do 1 dnia, przy założeniu, że 1 miesiąc = 30 dni. W roku akad. 2018/2019 Politechnika Warszawska przyznaje dofinansowanie na jeden semestr pobytu na studiach za granicą (max. 6 miesięcy), niezależnie od długości zaakceptowanego okresu pobytu przez uczelnię przyjmującą. Grant na praktyki w ramach Programu Erasmus+ przyznawany jest na max. 3 miesiące. Jest to forma dofinansowania i nie pokrywa pełnych kosztów pobytu. Wyliczony jest z dokładnością do jednego dnia. Istnieje możliwość wyjazdu na praktykę na dłuższy okres, np. 6 miesięcy z tzw. łączonym dofinansowaniem: 3 miesiące z grantem i 3 miesiące z dofinansowaniem zerowym. Instytucja przyjmująca może zaoferować: „kieszonkowe”, zakwaterowanie, wyżywienie, refundację kosztów dojazdów.

Studenci wyjeżdżający na studia na semestr zimowy, semestr letni lub cały rok zobowiązani są do złożenia dokumentów aplikacyjnych do dnia 29 czerwca 2018. Centrum Współpracy Międzynarodowej przyjmuje dokumenty od 7 maja 2018. Dokumenty można uzupełniać, jednak nie później niż do dnia 14 września 2018 – wyjazdy na semestr zimowy i cały rok, do dnia 14 grudnia 2018 - wyjazdy na semestr letni. Student sam kompletuje i wysyła dokumenty.

Co zrobić po zakwalifikowaniu?

 • Zapoznać się ze stroną internetową Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych CWM PW oraz uczelni zagranicznej;
 • Sprawdzić rejestrację on-line, terminy składania dokumentów, wymagane dokumenty, katalog przedmiotów i możliwość zakwaterowania w akademiku,
 • Złożyć dokumenty w terminie.

Wykaz Instytucji z którymi Wydział Inżynierii Materiałowej ma podpisane Umowy międzyinstytucjonalne

 • Ecole Nationale Superiuere des Mines De Saint-Etienne (Francja)
 • Univesite de Nantes (Francja)
 • Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (Francja)
 • Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen Numberg (Niemcy)
 • Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)
 • Università Politecnica delle Marche (Włochy)
 • VŠB-Technical University of Ostrava (Czechy)
 • Brno University of Technology (Czechy)
 • Kungl Tekniska Högskolan (Szwecja)
 • National Technical University of Athens (Grecja)
 • Technische Universität Dresden (Niemcy)
 • University of Warwick (Wielka Brytania)
 • Universitat Politecnica De Valencia (Hiszpania)

Uczelniana procedura rekrutacyjna

W ramach rekrutacji na Politechnice Warszawskiej od studentów wymagane jest zarejestrowanie wyjazdu w systemie USOS (zakładka Wymiana studencka).

Wydziałowa procedura rekrutacyjna

W ramach rekrutacji na Wydziale Inżynierii Materiałowej od studentów wymagane są poniższe dokumenty:

 • Wniosek o udział w programie wymiany (wydrukowany z USOS)
 • CV. W przypadku wyjazdu na praktyki mile widziane CV Europass, CV Europass.docx
 • list motywacyjny,
 • zaświadczenie o średniej ocen,
 • potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie min. B

Procedury ERASMUS+

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. List akceptacyjny z uczelni zagranicznej (w przypadku studiów) - oryginał, faks lub mail - z dokładnymi datami pobytu (dzień-miesiąc-rok),
 2. Student_Application_Form.doc (w przypadku studiów) lub Erasmus+_Programme_Student_Application_Form_for_Traineeship.docx (w przypadku praktyk) - oryginał lub faks,
 3. Learning_Agreement.docx (w przypadku studiów) lub Learning_Agreement_Traineeships_Form.docx (w przypadku praktyk) - oryginał lub faks,
 4. Karta_Zaliczeń.docx (w przypadku studiów) - oryginał,
 5. Wniosek_o_przekazanie_grantu.doc (dofinansowania) - oryginał,
 6. Wniosek_wyjazdowy.docx - oryginał,
 7. Kopia karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).
 8. Kopia polisy ubezpieczeniowej (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – OC).

Jeżeli któryś z dokumentów nie jest jeszcze gotowy do złożenia do 29 czerwca 2018, to można je jeszcze uzupełniać do 14 września 2018 (wyjazdy na semestr zimowy i na cały rok) i do dnia 14 grudnia 2018 (wyjazdy na semestr letni).

Learning Agreement uzgadniać należy z koordynatorami na obu uczelniach. Wybierając przedmioty uwzględnić należy znajomość języka, przygotowanie merytoryczne oraz programy studiów. Learning Agreement powinien zapewnić studentowi zaliczenie okresu mobilności uwzględniając wymaganą liczbę ECTS, tj 30 pkt. za semestr i powinien być zatwierdzony przez koordynatora Wydziałowego oraz Dziekana Wydziału. Zmiany w Learning Agreement powinny być dokonane w terminie jednego miesiąca od daty wyjazdu studenta do uczelni zagranicznej.

Każdy student jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. W krajach Unii Europejskiej podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Karta obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje są dostępne na stronach NFZ. Przy wyjeździe do kraju spoza UE należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.

Przed wyjazdem Student zobowiązany jest do podpisania umowy finansowej z Uczelnianą Agencją Programów Edukacyjnych CWM (ok. 3-4 tygodnie przed wyjazdem). Po podpisaniu umowy, w ciągu 30 dni wypłacana jest I rata dofinansowania (70%). II rata (30%) wypłacana jest po powrocie i rozliczeniu wyjazdu.

Dokumenty rozliczeniowe:

 1. Zaświadczenie_z_uczelni_zagranicznej_o_długości_pobytu_na_studiach.doc (z dokładnymi datami pobytu od dnia.... do dnia....). Osoba powracająca i rozliczająca się z wyjazdu przed terminem wskazanym na zaświadczeniu lub w niniejszej umowie, będzie zobowiązana do zwrotu części stypendium (proszę dokumentu nie mylić z zaświadczeniem o akceptacji na studia i z dokumentem rejestracyjnym),
 2. Transcript of Records (trzecia, ostatnia część dokumentu Learning_Agreement.docx (dokument opisujący wyniki w nauce),
 3. Zaświadczenie_z_wydziału_o_uznaniu_okresu_studiów_za_granicą.docx, podpisane przez Dziekana Wydziału. Formularz jest dostępny na stronie internetowej Centrum Współpracy Międzynarodowej,
 4. Wypełniona Ankieta on-line dla Stypendysty (Raport Uczestnika). Każdy student otrzyma maila (na adres mailowy podany przez studenta w dokumentach) z informacją o dostępie do ankiety w systemie Mobility Tool,
 5. Opis „wrażeń” z pobytu, przesłany mailowo, w pliku Word. Opisy "wrażeń" są publikowane na stronie internetowej Centrum Współpracy Międzynarodowej,
 6. Wniosek_o_przekazanie_grantu.doc (analogiczny, jak ten składany wraz z dokumentami przed wyjazdem),
 7. Wykaz_przedmiotów_zrealizowanych_za_granicą.docx (dla Dziekanatu Wydziału),
 8. Wypełniony on-line test językowy.

Jeżeli któryś z dokumentów nie jest jeszcze gotowy do złożenia, można go dostarczyć w terminie późniejszym (najpóźniej 15 października 2019).

Od 1 stycznia 2015 roku każdy uczestnik mobilności w ramach programu Erasmus+ jest zobowiązany do wypełnienia testu językowego on-line przed i po powrocie z mobilności. Wynik testu przed wyjazdem nie wpływa na podjętą decyzję o wyjeździe). Uzyskanie wyniku z testu na poziomie B1, powoduje automatyczne przyporządkowanie przez system do osoby kursu językowego on-line. Kurs nie jest obowiązkowy. Z wypełnienia testu zwolnione są osoby, dla których język wykładowy/praktyki jest językiem ojczystym. Języki dostępne w systemie: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, niderlandzki, włoski.

Przyjazd studenta z zagranicy bez zdobycia określonej przez Wydział minimalnej liczy punktów kredytowych, na podstawie której Wydział będzie mógł przyznać minimum 20 ECTS za jeden semestr prowadzi do zwrotu udzielnego wsparcia finansowego, za wyjątkiem udokumentowanego przypadku „siły wyższej”.

Nie wolno łączyć programów finansowanych przez UE!

Terminy

 • do 30 kwietnia 2018 należy złożyć odpowiednie dokumenty rekrutacyjne do Koordynatora Wydziałowego (na Wydziale Inżynierii Materiałowej jest nim dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW). Dotyczy to wyjazdów na studia oraz wyjazdów na praktyki.
 • 30 maja 2018 - ostatni dzień złożenia decyzji lub zaświadczenia o pobieranym stypendium socjalnym;
 • 29 czerwca 2018 - ostatni dzień składania dokumentów aplikacyjnych na studia i praktyki do Centrum Współpracy Międzynarodowej, Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych;
 • 14 września 2018 - ostatni dzień uzupełnienia brakujących dokumentów na wyjazd na studia na semestr zimowy i cały rok;
 • 14 grudnia 2018 - ostatni dzień uzupełnienia brakujących dokumentów na wyjazd na studia na semestr letni i złożenia dokumentów do przedłużenia.

Osoby niezrekrutowane będą mogły wziąć udział w ewentualnej rekrutacji dodatkowej.

Kontakt

Koordynatorem Wydziałowym (Pełnomocnik Dziekana ds. programu ERASMUS) na Wydziale Inżynierii Materiałowej jest dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW:

 • email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • telefon: +48 22 234 81 51

Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej

 • adres: ul. Noakowskiego 18/20, klatka B, pok. 610
 • godziny otwarcia biura: poniedziałek - środa: 10:00-14:00, piątek: 8:30 - 12:30
 • telefon: +48 22 234 74 04

Więcej informacji na temat Programu Erasmus+ możesz znaleźć tutaj:

Prezentacje do pobrania

https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Erasmus/Prezentacje-do-pobrania

Erasmus flags Information in english for students who want to participate in the Erasmus+ Programme at our faculty can be found here.