wtorek 14 sierpnia 2018
Tekst
   

Priorytetowe kierunki badań

Główne kierunki badań naukowych obejmują następujące zagadnienia:

1. Nanomateriały i nanotechnologie

 • Wytwarzanie nanomateriałów metodami: dużego odkształcenia plastycznego (SPD), mechanicznej syntezy, nanokrystalizacji z fazy amorficznej, konsolidacji nanoproszków, elektroosadzania)
 • Nanokrystaliczne stopy metali o wysokiej wytrzymałości
 • Polimery modyfikowane nanocząstkami

2. Biomateriały

 • Wytwarzanie rusztowań dla inżynierii tkankowej
 • Degradacja bimateriałów
 • Nanokrystaliczny tytan do zastosowań w inżynierii biomedycznej
 • Modyfikacje powierzchnii implantów metalicznych metodami chemicznymi
 • Endoproteza stawu barkowego
 • Kompozyty ceramiczno-polimerowe na stałe wypełnienia stomatologiczne

3. Materiały inteligentne i funkcjonalne

 • Kompozyty ceramika-metal (wielowarstwowe i cząstkowe)
 • Materiały inteligentne (elastomery magnetoreologiczne)
 • Materiały do pracy w ekstremalnych warunkach
 • Fazy międzymetaliczne

4. Materiały dla czystej energetyki

 • Fotowoltaika – multikrystaliczny krzem jako materiał dla tanich złącz fotowoltaicznych
 • Magazynowanie energii – baterie jonowo-litowe
 • Materiały dla fuzji termojądrowej
 • Materiały dla geotermalnych źródeł energii
 • Ogniwo paliwowe na kwas mrówkowy

5. Inżynieria powierzchni

 • Obróbki jarzeniowe (azotowanie, węgloazotowanie stali, tytanu i jego stopów, stopów niklu, spieków metalicznych)
 • Metoda PACVD z zastosowaniem niskotemperaturowej plazmy, wyładowania jarzeniowego, z użyciem związków metaloorganicznych i organicznych w atmosferach reaktywnych
 • Metody hybrydowe łączące procesy obróbek jarzeniowych, metody PVD, chemiczne i elektrochemiczne osadzanie metali
 • Metody chemicznego bezprądowego i elektrochemicznego osadzania metali oraz powłok kompozytowych
 • Metoda impulsowo-plazmowa do wytwarzania powłok

6. Degradacja materiałów

 • Zjawiska: zmęczenie, pełzanie, korozja
 • Metody nieniszczące badania procesów degradacji
 • Degradacja w środowisku wodoru
 • Procesy degradacji instalacji przemysłowych

7. Charakteryzowanie materiałów

 • Mikroskopia elektronowa: SEM, TEM, STEM
 • Mikroskopia sił atomowych
 • Spektroskopia elektronów Auger i fotoelektronów
 • Dyfrakcja rentgenowska
 • Stereologia i analiza obrazu

8. Modelowanie wieloskalowe

 • ab-initio
 • Dynamika molekularna
 • Metody Monte Carlo
 • Metoda elementów skończonych
Badania naukowe prowadzone na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej związane są z głównymi nurtami współczesnej nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Specyfiką badań jest interdyscyplinarny charakter obejmujący zagadnienia fizyki, chemii, biologii i medycyny. Prowadzone prace w szczególności są ukierunkowanie na związki między mikrostrukturą a właściwościami materiałów stosowanych w różnych sektorach przemysłu m.in. w lotnictwie, czystej energetyce i medycynie. Przedmiotem badań są także obiekty dziedzictwa kulturowego.
Czołowy ośrodek naukowo-badawczy

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej jest jednym z czołowych ośrodków naukowo-badawczych w dziedzinie nauki o materiałach i inżynierii materiałowej w Polsce.

Według oceny parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział jest jednostką najwyższej I kategorii i zajmuje pierwsze miejsce w rankingu jednostek prowadzących badania w obszarze chemii i mechaniki materiałów.