czwartek 23 listopada 2017
Tekst
   

Infrastruktura badawcza

Wydział posiada nowoczesną, często unikatową aparaturę badawczą pozwalającą na charakterystykę struktury materiałów od skali atomowej do makroskopowej. Do najważniejszych urządzeń w tym zakresie należy zaliczyć:

 • Wysokorozdzielczy skaningowy transmisyjny mikroskop elektronowy HITACHI HD2700 (o napięciu przyspieszającym 200 kV i zdolności rozdzielczej 0,14 nm)
 • Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy HITACHI 5500
 • Wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy JEM 3010
 • Skaningowo-transmisyjny mikroskop elektronowy JEOL JEM 1200 EX II
 • Mikroskop sił atomowych NanoScope Multimode IIIa
 • Spektroskop elektronów Auger z przystawką XPS MICROLAB 350 (wspólnie z IChF)
 • Dyfraktometr rentgenowski BRUKER D8 DISCOVER
 • Mikro- i nano-tomograf rentgenowski SKYSCAN 2201
 • Mikroskop jonowy FB-2100
Na Wydziale są dostępne specjalistyczne urządzenia do badań właściwości mechanicznych w próbach statycznych i dynamicznych:
 • MTS 810 100 kN
 • MTS 858 25 kN
 • MTS w układzie poziomym 15 kN
 • MTS – Tytron 0,25 kN
 • MTS-Qtest 10 kN
 • Zwick Z050 50 kN
 • Zwick Z005 5 kN
 • Zwick Z250 250 kN
Specjalnością Wydziału są badania in-situ odkształcenia próbek z jednoczesną obserwacją za pomocą mikroskopii świetlnej, elektronowej skaningowej i transmisyjnej. Pomiary właściwości mechanicznych mogą być prowadzone także z równoczesnym zapisem emisji akustycznej. Na Wydziale opracowano także unikatową metodę badania właściwości mechanicznych nanomateriałów z wykorzystaniem mikropróbek. Wydział dysponuje ponadto urządzeniami do badania właściwości:
 • Termicznych – skaningowe kalorymetry różnicowe DSC, analizator termograwimetryczny TGA, dynamiczno-mechaniczny analizator termiczny DMA)
 • Magnetycznych – magnetometr z wibrującą próbką (ang. VSM) firmy LAKESHORE, histerezograf wysokoczęstotliwościowy Walker AMH-401A
 • Reologicznych (ARES RHEOLOGY – TA Instruments)
 • Odporności na zużycie przez tarcie
 • Odporności korozyjnej
Ważną grupą urządzeń dostępnych na Wydziale są urządzenia do badań nieniszczących:
 • System do badań emisji akustycznej VALLEN AMSY-5
 • Przyrząd do prądów wirowych z wyposażeniem MIZ-27Si
 • Defektoskopy ultradźwiękowe KRAUTKRAMER i PHASE ARRAY OmniScan MX
Na wyposażeniu Wydziału jest także szereg urządzeń do syntezy i modyfikacji materiałów, w tym w szczególności:
 • Urządzenie do impulsowej konsolidacji proszków
 • Magnetronowe źródło plazmy
 • Urządzenia do obróbek jarzeniowych (azotowania, tlenoazotowania, węgloazotowania)
 • Urządzenie do realizacji procesów PACVD z wykorzystaniem związków metaloorganicznych
 • Meltspiner HW

Użytkownicy w/w aparatury to pracownicy naukowo-badawczy, doktoranci oraz dyplomanci wykonują prace usługowe dla przemysłu, prace własne, habilitacje, doktoraty oraz prace dyplomowe.

Bioskafolder jest rodzajem drukarki przestrzennej do wytwarzania trójwymiarowych rusztowań
Pełne uprawnienia akademickie

Wydział posiada pełne uprawnienia akademickie. Prowadzi przewody doktorskie i habilitacyjne dla własnej kadry oraz kadry innych ośrodków krajowych i zagranicznych. Dotychczas wypromowano 148 doktorów (9 w 2007 roku), 25 doktorów habilitowanych (3 w 2007 roku) i wysunięto 19 wniosków o tytuł profesora. Rada Naukowa liczy 26 członków zwykłych oraz 8 członków z głosem doradczym.

 
Czołowy ośrodek naukowo-badawczy

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej jest jednym z czołowych ośrodków naukowo-badawczych w dziedzinie nauki o materiałach i inżynierii materiałowej w Polsce.

Według oceny parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział jest jednostką najwyższej I kategorii i zajmuje pierwsze miejsce w rankingu jednostek prowadzących badania w obszarze chemii i mechaniki materiałów.