piątek 22 września 2017
Tekst
   

Konkurs Wiedzy o Materiałach

Już po raz jedenasty zaprosiliśmy uczniów szkół średnich do uczestnictwa w Konkursie Wiedzy o Materiałach. Udział w nim otwiera drogę do zdobycia indeksu Wydziału Inżynierii Materiałowej przed egzaminem maturalnym i umożliwia uczestnictwo we wspaniałej przygodzie naukowej.

Regulamin Konkursu Wiedzy o Materiałach dla uczniów szkół średnich w roku szkolnym 2016/2017

I. Wstęp

 1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Materiałach dla uczniów szkół średnich w roku szkolnym 2016/2017 (zwanego dalej Konkursem) jest Wydział Inżynierii Materiałowej, a współorganizatorem jest Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze.
 2. W celu przeprowadzenia konkursu organizatorzy Konkursu Wiedzy o Materiałach powołują Radę Programową, Komitet Organizacyjny oraz Komisję Konkursową.
 3. Rada Programowa sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu i rozpatruje ewentualne odwołania uczestników Konkursu.
 4. Komitet Organizacyjny Konkursu Wiedzy o Materiałach organizuje poszczególne etapy Konkursu Wiedzy o Materiałach oraz powołuje Komisję Konkursową.
 5. Komisja Konkursowa opracowuje zadania na Konkurs, ocenia ich wykonanie oraz ogłasza wyniki uzyskane przez uczniów w konkursach wszystkich stopni.

II. Cele konkursu

Celem konkursu jest:

 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z zakresu wiedzy o materiałach.
 • Pogłębianie i poszerzanie wiedzy uczniów w oparciu o różne źródła informacji.
 • Twórcze wykorzystanie umiejętności planowania eksperymentów z zakresu ogólnej wiedzy o materiałach i interpretacji uzyskanych wyników.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowo-technicznych.
 • Podkreślenie roli nowoczesnych materiałów w technice.

III. Przebieg konkursu

 1. Konkurs jest dwustopniowy.
 2. I stopień przeprowadzany będzie w formie korespondencyjnej. Polegać będzie na samodzielnym opracowaniu referatów na trzy wybrane tematy z pięciu ogłoszonych na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Materiałowej, oraz przesłaniu opracowania na adres organizatora.
  Konkurs stopnia II będzie przeprowadzony w formie testów (pytania dotyczące inżynierii materiałowej) oraz zadań obliczeniowych i teoretycznych z wybranych zagadnień fizyki ciała stałego oraz chemii z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej i elektrochemii. Odbędzie się on na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
 3. Terminy konkursu:
  • Termin składania prac: 27 stycznia 2017 r.
  • Lista zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona nie później niż do 10 lutego 2017 r.
  • Konkurs stopnia II (finał) odbędzie się 10 marca 2017 r o godz. 13 w sali 215 na Wydziale Inżynierii Materiałowej w Warszawie Wołoska 141.
  • Wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się 24 marca 2017 r.
 4. Prace powinny być wydrukowane.
 5. Prace ocenia Komisja Konkursu Wiedzy o Materiałach.

IV. Program merytoryczny konkursu Wiedzy o Materiałach

 1. Podstawowe grupy materiałów: tworzywa metaliczne (metale i ich stopy), materiały polimerowe (tworzywa sztuczne), tworzywa ceramiczne i kompozyty.
 2. Metody otrzymywania i kształtowania różnych materiałów.
 3. Właściwości i typowe zastosowania podstawowych grup materiałów.
 4. Zasady doboru materiałów do określonych zastosowań.
 5. Związek między budową materiałów a ich właściwościami.
 6. Fizyka ciała stałego
 7. Chemia nieorganiczna, organiczna i elektrochemia.

V. Ustalenia końcowe

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół średnich z terenu całej Polski.
 2. Laureaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów otrzymują tytuł: laureata I, II i III miejsca, pozostali tytuł laureata.
 3. Komisja nie przewiduje żadnych terminów dodatkowych poszczególnych etapów.
 4. Uczestnicy II etapu Konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
 5. Laureaci z najlepszymi wynikami uzyskanymi w konkursie II stopnia, którzy zgłoszą chęć podjęcia studiów na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, zostanie przyjętych na studia bez konieczności kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Warunkiem przyjęcia na studia laureata Konkursu bez konieczności kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym jest zarejestrowanie się i złożenie przez niego w wymaganym terminie stosownych dokumentów w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Spis wymaganych dokumentów i terminy ich składania można znaleźć w informatorze dla kandydatów na studia na Politechnice Warszawskiej i na stronie internetowej http://www.pw.edu.pl

Komitet Organizacyjny Konkursu Wiedzy o Materiałach

Zadania na Konkurs Wiedzy o Materiałach 2016/2017
 1. Współczesna technika umożliwia wytwarzanie nowych materiałów o unikalnych właściwościach. Jednym z nich jest, odkryty kilka lat temu, grafen. Z powodu swoich właściwości fizycznych może znaleźć bardzo szerokie pole zastosowań. Proszę opisać strukturę tego niezwykłego materiału i omówić metody jego wytwarzania. Jakie właściwości grafenu decydują o zainteresowaniu nim przez firmy produkujące różnego typu urządzenia? Jakie ośrodki badawcze w Polsce opracowały technologię otrzymywania grafenu o zadawalających właściwościach ?
 2. Materiały ferromagnetyczne wykorzystywane w technice dzielimy na magnetycznie miękkie i magnetycznie twarde. Czym różnią się zastosowania tych dwóch grup materiałów i która z właściwości decyduje o przypisaniu materiału do jednej z grup. Czym charakteryzuje się budowa (struktura) materiałów obu grup?
 3. W związku z głośnymi ostatnio wypadkami związanymi z eksploatacją baterii litowo-jonowych, trwają poszukiwania nowych materiałów do zastosowania jako elektrolity stałe w tego rodzaju bateriach. Opisz, jakie materiały mogłyby być wykorzystane jako elektrolity stałe, jak je można wytwarzać i jakimi właściwościami powinny się charakteryzować.
 4. Ogromna większość polimerów stosowanych w technice zawiera przede wszystkim atomy węgla i wodoru. Już ten fakt wskazuje, że materiały te, w kontakcie z ogniem lub w podwyższonych temperaturach, stwarzają ogromne zagrożenie pożarowe. Jakie sposoby wykorzystuje się aby ograniczyć palność materiałów polimerowych? Czy łatwość spalania się w atmosferze zawierającej tlen (podsycanie ognia) to jedyne niebezpieczeństwo jakie stwarzają polimery w czasie pożaru?
 5. Wśród materiałów określanych jako „inteligentne” istnieją dwie grupy materiałów, ceramika piezoelektryczna i materiały magnetostrykcyjne, które mają bardzo podobne zastosowania. Jedne i drugie zmieniają zwoje wymiary pod wpływem bodźców zewnętrznych: pola elektrycznego lub pola magnetycznego. Proszę porównać ceramiczne materiały piezoelektryczne i materiały magnetostrykcyjne zwracając uwagę na ich podobieństwa i różnice decydujące o zastosowaniach.
Zalecana literatura do wybranych zagadnień materiałowych II etapu konkursu:

Materiałoznawstwo - Andrzej Ciszewski, Tadeusz Radomski, Andrzej Szummer - Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Biomateriały - Jan Marciniak - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Wstęp do Inżynierii Materiałowej - Marek Blicharski - Wydawnictwo Naukowo-Techniczne

Chemia ogólna i nieorganiczna - Adam Bielański

Chemia organiczna - Bogusław Bobrański
Konkurs jest dwuetapowy. I stopień odbywa się w formie korespondencyjnej i polega na pisemnym opracowaniu 3 wybranych tematów. Praca powinna mieć objętość nie mniejszą niż 4 strony formatu A4. Prace powinny być wydrukowane lub napisane na maszynie. Prace nieczytelne nie będą oceniane.
 • Rozwiązania należy nadsyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, nie później niż 27 stycznia 2017 roku.
Adres Konkurs Wiedzy o Materiałach
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
ul. Wołoska 141
02-507 Warszawa

Nagrodami w konkursie są indeksy Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Pobierz: Zadania na konkurs Wiedzy o Materiałach 2016 (pdf 50 KB)