sobota 23 czerwca 2018
Tekst
   

Konkurs Wiedzy o Materiałach

Już po raz dwunasty zapraszamy uczniów szkół średnich do uczestnictwa w Konkursie Wiedzy o Materiałach. Udział w nim otwiera drogę do zdobycia indeksu Wydziału Inżynierii Materiałowej przed egzaminem maturalnym i umożliwia uczestnictwo we wspaniałej przygodzie naukowej.

Regulamin Konkursu Wiedzy o Materiałach dla uczniów szkół średnich w roku szkolnym 2017/2018

I. Wstęp

 1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Materiałach dla uczniów szkół średnich w roku szkolnym 2017/2018 (zwanego dalej Konkursem) jest Wydział Inżynierii Materiałowej.
 2. W celu przeprowadzenia konkursu organizatorzy Konkursu Wiedzy o Materiałach powołują Radę Programową, Komitet Organizacyjny oraz Komisję Konkursową.
 3. Rada Programowa sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu i rozpatruje ewentualne odwołania uczestników Konkursu.
 4. Komitet Organizacyjny Konkursu Wiedzy o Materiałach organizuje poszczególne etapy Konkursu Wiedzy o Materiałach oraz powołuje Komisję Konkursową.
 5. Komisja Konkursowa opracowuje zadania na Konkurs, ocenia ich wykonanie oraz ogłasza wyniki uzyskane przez uczniów w konkursach wszystkich stopni.

II. Cele konkursu

Celem konkursu jest:

 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z zakresu wiedzy o materiałach.
 • Pogłębianie i poszerzanie wiedzy uczniów w oparciu o różne źródła informacji.
 • Twórcze wykorzystanie umiejętności planowania eksperymentów z zakresu ogólnej wiedzy o materiałach i interpretacji uzyskanych wyników.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowo-technicznych.
 • Podkreślenie roli nowoczesnych materiałów w technice.

III. Przebieg konkursu

 1. Konkurs jest dwustopniowy.
 2. I stopień przeprowadzany będzie w formie korespondencyjnej. Polegać będzie na samodzielnym opracowaniu referatów na trzy wybrane tematy z pięciu ogłoszonych na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Materiałowej, oraz przesłaniu opracowania na adres organizatora.
  Konkurs stopnia II będzie przeprowadzony w formie testów (pytania dotyczące inżynierii materiałowej) oraz zadań obliczeniowych i teoretycznych z wybranych zagadnień fizyki ciała stałego oraz chemii z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej i elektrochemii. Odbędzie się on na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
 3. Terminy konkursu:
  • Termin składania prac: 20 stycznia 2018 r.
  • Lista zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona nie później niż do 9 lutego 2018 r.
  • Konkurs stopnia II (finał) odbędzie się 9 marca 2018 r o godz. 13 w sali 215 na Wydziale Inżynierii Materiałowej w Warszawie Wołoska 141.
  • Wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się 23 marca 2018 r.
 4. Prace powinny być wydrukowane.
 5. Prace ocenia Komisja Konkursu Wiedzy o Materiałach.

IV. Program merytoryczny konkursu Wiedzy o Materiałach

 1. Podstawowe grupy materiałów: tworzywa metaliczne (metale i ich stopy), materiały polimerowe (tworzywa sztuczne), tworzywa ceramiczne i kompozyty.
 2. Metody otrzymywania i kształtowania różnych materiałów.
 3. Właściwości i typowe zastosowania podstawowych grup materiałów.
 4. Zasady doboru materiałów do określonych zastosowań.
 5. Związek między budową materiałów a ich właściwościami.
 6. Fizyka ciała stałego
 7. Chemia nieorganiczna, organiczna i elektrochemia.

V. Ustalenia końcowe

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół średnich z terenu całej Polski.
 2. Laureaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów otrzymują tytuł: laureata I, II i III miejsca, pozostali tytuł laureata.
 3. Komisja nie przewiduje żadnych terminów dodatkowych poszczególnych etapów.
 4. Uczestnicy II etapu Konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
 5. Laureaci z najlepszymi wynikami uzyskanymi w konkursie II stopnia, którzy zgłoszą chęć podjęcia studiów na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, zostanie przyjętych na studia bez konieczności kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Warunkiem przyjęcia na studia laureata Konkursu bez konieczności kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym jest zarejestrowanie się i złożenie przez niego w wymaganym terminie stosownych dokumentów w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Spis wymaganych dokumentów i terminy ich składania można znaleźć w informatorze dla kandydatów na studia na Politechnice Warszawskiej i na stronie internetowej http://www.pw.edu.pl

Komitet Organizacyjny Konkursu Wiedzy o Materiałach

Zadania na Konkurs Wiedzy o Materiałach 2017/2018
 1. Materiały muszą pracować w bardzo różnych środowiskach. Istnieje pewna grupa materiałów tzw. biomateriałów, które pracują w środowisku organizmu ludzkiego jako implanty. Jakie materiały stosuje się obecnie do tego celu (omów krótko 3 przykłady materiałów i ich zastosowań) oraz jakie specjalne właściwości muszą one posiadać?
 2. Jedną z głównych metod wytwarzania części maszyn jest metalurgia proszków polegająca na konsolidacji materiału w postaci proszku. W jaki sposób konsoliduje się (zagęszcza) proszki do postaci materiału litego? Jak robiono to w klasycznej metalurgii proszków, a jakie metody wykorzystywane (rozwijane) są obecnie?
 3. Jest oczywiste, że materiały magnetycznie twarde, które stosowane są na magnesy trwałe, muszą należeć do grupy materiałów ferromagnetycznych. Jednak nie każdy ferromagnetyk można trwale namagnesować. Jakie cechy budowy materiałów magnetycznie twardych nadają im te niezwykłe właściwości. Omów je na przykładzie współcześnie stosowanych materiałów magnetycznie twardych.
 4. Idea wytwarzania kompozytów polimerowych wydaje się bardzo prosta. Wystarczy połączyć włókna lub proszki stanowiące zbrojenie z polimerem spełniającym rolę osnowy. Problemem jest jednak zapewnienie jednorodności i regularności budowy materiału, wyeliminowanie wad struktury, a zwłaszcza zapewnienie dużej powtarzalności i wydajności przy produkcji na skalę przemysłową. Jakie metody wytwarzania są obecnie wykorzystywane w przemyśle do produkcji kompozytów polimerowych.
 5. Od czasów starożytnych wiadomo, że niektóre stopy żelaza (np. stale) można utwardzić nagrzewając je do odpowiedniej temperatury a następnie chłodząc z dużą szybkością. Tę zmianę właściwości wywołuje pewna zmiana w budowie materiału (przemiana fazowa).Od ponad 50 lat wiadomo, że ta sama przemiana, w innych stopach, prowadzi do zjawiska pamięci kształtu. Jaka to przemiana, na czym polega i dlaczego jej zaistnienie wymaga szczególnych warunków (chłodzenia z odpowiednią szybkością z określonego zakresu temperatur lub działania odpowiednich naprężeń)? W jakich procesach technologicznych (obróbkach) wykorzystuje się tę przemianę?
Zalecana literatura do wybranych zagadnień materiałowych II etapu konkursu:

Materiałoznawstwo - Andrzej Ciszewski, Tadeusz Radomski, Andrzej Szummer - Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Biomateriały - Jan Marciniak - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Wstęp do Inżynierii Materiałowej - Marek Blicharski - Wydawnictwo Naukowo-Techniczne

Chemia ogólna i nieorganiczna - Adam Bielański

Chemia organiczna - Bogusław Bobrański
Konkurs jest dwuetapowy. I stopień odbywa się w formie korespondencyjnej i polega na pisemnym opracowaniu 3 wybranych tematów. Praca powinna mieć objętość nie mniejszą niż 4 strony formatu A4. Prace powinny być wydrukowane lub napisane na maszynie. Prace nieczytelne nie będą oceniane.
 • Rozwiązania należy nadsyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, nie później niż 20 stycznia 2018 roku.
Adres Konkurs Wiedzy o Materiałach
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
ul. Wołoska 141
02-507 Warszawa

Nagrodami w konkursie są indeksy Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Pobierz: Zadania na konkurs Wiedzy o Materiałach 2017/2018 (pdf 115 KB)