sobota 23 czerwca 2018
Tekst
   

Praktyki studenckie

Podstawowe zasady odbywania i zaliczania praktyk studenckich

Wszystkie formalności związane z odbywaniem praktyk należy załatwić do 31 maja.

I. Opiekun praktyk na Wydziale: Prodziekan ds. Studenckich - dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara, prof. PW
- obsługa administracyjna – Dziekanat, Iwona Gusta

II. Przepisy ogólnouczelniane

Zarządzenie Rektora nr 24 /2017 z dnia 27.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych.

III. Przepisy wydziałowe

Zarządzenie nr 2/2017 Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej z dnia 16.05.2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

IV. Informacje ogólne

1. Praktyki odbywają się:

 1. na studiach I stopnia - po 4 lub 6 semestrze studiów (praktyka kierunkowa)
 2. na studiach II stopnia - po 1 semestrze – studia magisterskie rozpoczynające się w lutym lub po 2 semestrze – studia magisterskie rozpoczynające się w październiku (praktyka dyplomowa)

2. Czas trwania praktyki: nie krócej niż 4 tygodnie

3. Praktyka realizowana jest w miesiącach: lipiec - wrzesień

V. Obsługa procesu kierowania na praktykę i jej dokumentowania wspierana jest poprzez Wirtualny Dziekanat

Krok 1: Rejestracja w Wirtualnym Dziekanacie

Praktyki należy zarejestrować w Wirtualnym Dziekanacie (Verbis, Ścieżka: Postępy → Praktyki → Dodaj praktykę → Wyślij do akceptacji) na koncie osobistym studenta podając wymagane dane firmy przyjmującej na praktyki i czas trwania praktyk oraz dostarczyć do Dziekanatu:

 1. program praktyki
 2. dowód ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na okres praktyk (w przypadku studentów ubezpieczających się w PW – zaświadczenie (do pobrania w Gmachu Biurowym PW ul. Noakowskiego 18/20 pok. 325) / pozostałe osoby - kserokopia polisy ubezpieczeniowej NNW)

Ważne: Miejsce odbywania praktyki dyplomowej (na studiach II stopnia) musi być uzgodnione z promotorem pracy.

Na podstawie wypełnionych danych, Dziekanat przygotowuje: Porozumienie oraz Skierowanie / Zaświadczenie. Kiedy dokumenty są do odbioru, na koncie studenta w WD pojawia się informacja „Do odbioru”, wtedy zapraszamy do Dziekanatu po odbiór dokumentów.

Krok 2: Podpisanie porozumienia i realizacja praktyki.

Student przed rozpoczęciem praktyk składa w firmie wydane przez Dziekanat dokumenty. Podpisane dokumenty zwracane są do Dziekanatu, również przed rozpoczęciem praktyki.

Podczas realizacji praktyk Student wypełnia Sprawozdanie z odbytych praktyk - wg wzoru określonego w Zarządzeniu nr 24/2017 Rektora PW - zał. nr 4 (druk do pobrania ze strony internetowej WIM), a po jej zakończeniu - Sprawozdanie z odbytych praktyk wg wzoru przyjętego w Wydziałowym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia WIM (druk do pobrania ze strony internetowej WIM).

Krok 3: Zaliczenie praktyki.

Praktyki zalicza Prodziekan ds. Studenckich na podstawie wypełnionej, kompletnej i podpisanej przez wskazane w poszczególnych dokumentach osoby.

Wymagane dokumenty:

 1. Zaświadczenie z Zakładu Pracy o odbytych praktykach,
 2. Sprawozdanie z odbytych praktyk - wg wzoru przyjętego w Wydziałowym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia WIM (druk do pobrania ze strony internetowej WIM),
 3. Sprawozdanie z odbytych praktyk wg wzoru określonego w Zarządzeniu nr 24/2017 Rektora PW - zał. nr 4 (druk do pobrania ze strony internetowej WIM)

Odbyte praktyki należy wpisać do indeksu na str. 82-83.

Terminy składania dokumentów z odbytej praktyki:

 • do dnia 20 września - Studenci, którzy odbywają praktyki w lipcu i sierpniu,
 • do dnia 10 października - Studenci, którzy odbywają praktyki we wrześniu.

O zaliczeniu praktyk będzie informowała odpowiednia adnotacja na osobistym koncie studenta w Wirtualnym Dziekanacie („Praktyka poświadczona”).

Dofinasowanie kosztów zakwaterowania i dojazdu na praktyki

Student może ubiegać się o dofinansowanie kosztów zakwaterowania i dojazdu na praktyki. Podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie jest złożenie w Dziekanacie kompletu dokumentów wymaganych do zaliczenia praktyki.

Szczegółowe zasady dofinansowania obowiązkowych praktyk studenckich zawarte są w Zarządzeniu Dziekana WIM

Wysokość dofinansowania do zakwaterowania podczas obowiązkowych praktyk studenckich ustalona jest na poziomie nie większym niż opłata za pokój dwuosobowy w najdroższym domu studenckim Uczelni w okresie odbywania praktyk.

Zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki

Student zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki.

Do wniosku o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki należy dołączyć:

 1. zaświadczenie o zatrudnieniu i zakresie świadczonej pracy
 2. sprawozdanie z odbytych praktyk - wg wzoru przyjętego w Wydziałowym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia WIM

Szczegółowe zasady zaliczania praktyki na podstawie wykonywanej pracy określa Zarządzenie nr 2/2017 Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej.

Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki zawodowej poza granicami kraju w oparciu o:

 1. przedstawiony i zaakceptowany program praktyki
 2. zaświadczenie o odbyciu praktyki
 3. sprawozdanie z przebiegu praktyki - wg wzoru przyjętego w Wydziałowym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia WIM
Pobierz : Podstawowe zasady odbywania i zaliczania praktyk (doc)
Zarządzenie Dziekana Zarządzenie 2/2017 Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich na WIM PW Załącznik 1 (pdf) Szczegółowe zasady dofinansowania obowiązkowych praktyk studenckich dla studentów WIM PW Załącznik 2 (pdf) Wniosek o dofinansowanie zakwaterowania i kosztów dojazdów na okres odbywanie praktyk studenckich Załącznik 3 (doc) Praktyka dyplomowa Wzór_sprawozdania (doc) Praktyka kierunkowa Wzór_sprawozdania (doc)
Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 24 /2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych. Regulamin : Załącznik 1 (pdf) Porozumienie : Załącznik 2 (doc) Skierowanie : Załącznik 3 (doc) Sprawozdanie : Załącznik nr 4 (doc)