niedziela 19 sierpnia 2018
Tekst
   

Organizacja studiów

Spis treści
Organizacja studiów
Studia I stopnia
Studia II stopnia
Wszystkie strony

Postanowienia podstawowe

 1. Na Wydziale jest realizowany trzystopniowy system studiów.
 2. Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów, II stopnia (magisterskie) 3 semestry (łącznie 10 semestrów) i III stopnia (doktoranckie) - 8 semestrów.
 3. Na studiach I i II stopnia obowiązuje punktowy system rejestracji (ETSC - europejski system transferu punktów zaliczeniowych), co oznacza, że każdemu przedmiotowi przypisano określoną liczbę punktów, zależną od nakładu pracy potrzebnej do jego zaliczenia.
 4. Studia III stopnia stanowią kontynuację studiów II stopnia, a ich zasady określa "Regulamin Studiów Doktoranckich".
 5. Podstawą rejestracji na kolejny okres rozliczeniowy studiów jest uzyskanie określonej liczby punktów ETSC - europejski system transferu punktów zaliczeniowych]. W każdym semestrze można uzyskać 30 punktów.
 6. Punkty są przyporządkowane wszystkim występującym w planie studiów przedmiotom, które podlegają ocenie, oraz pracom dyplomowym (inżynierskiej i magisterskiej). Punkty przyporządkowane poszczególnym przedmiotom są zamieszczone w dalszej części informatora.
 7. Punktów nie przyporządkowuje się egzaminowi dyplomowemu, zajęciom z WF i praktykom zawodowym.
 8. Przed rozpoczęciem każdego semestru, w którego planie przewidziano przed mioty obieralne, student jest zobowiązany do zadeklarowania, jakie przedmioty będzie zaliczał.
 9. Student, który nie zaliczył w terminie przedmiotu obowiązkowego, jest zobo wiązany do zaliczenia go w następnym roku. Niespełnienie tego wymogu może być podstawą do skreślenia z listy studentów.
 10. Wybór niektórych przedmiotów jest uwarunkowany wcześniejszym zalicze niem innych przedmiotów. Wybór przedmiotów może też być ograniczony ze względów technicznych i organizacyjnych.
 11. Powtarzanie zajęć jest odpłatne. Odpłatność za powtarzanie określa Dziekan na podstawie rozporządzenia Rektora.
 12. Średnia ocen z przebiegu studiów jest średnią ważoną; wagą jest liczba punk tów przyporządkowanych danemu przedmiotowi.
 13. Student może otrzymać urlop: zdrowotny, losowy, okolicznościowy, nieuwarunkowany. Urlopu udziela Dziekan na wniosek studenta (w przypadku urlopu zdrowotnego na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej).
 14. W przypadku studenta wznawiającego studia Dziekan określa, na którym seme strze student zostanie zarejestrowany.


Języki obce

Zasady nauczania języków obcych na studiach dziennych w Politechnice Warszawskiej Czytaj więcej