wtorek 14 sierpnia 2018
Tekst
   

Strategia rozwoju WIM

Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Materiałowej do roku 2020


1 Wprowadzenie

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej powstał w roku 1991 w miejsce Instytutu Inżynierii Materiałowej działającego od 1975 roku na prawach Wydziału. Jest on kontynuatorem niemal stuletniej tradycji kształcenia w zakresie nauki o materiałach w Politechnice Warszawskiej. Od 1999 roku siedzibą Wydziału jest nowoczesny budynek przy ul. Wołoskiej 141.

W klasyfikacji jednostek naukowo-badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział zajmuje pierwsze miejsce w swojej grupie jednorodnej. Uzyskał także akredytację z wyróżnieniem przyznaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Fakty te świadczą o wysokim poziomie badań naukowych realizowanych na Wydziale oraz o wysokim poziomie kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa.

Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej opracowana została zgodnie z zapisem zawartym w Uchwale nr 89/XLVII Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 lutego 2011 w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia rozwoju Politechnik Warszawskiej do roku 2020”. Zapis ten zobowiązywał kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni i rady tych jednostek do przedłożenia własnych opracowań strategii rozwoju.

W niniejszym opracowaniu zawarto aktualny stan rozwoju Wydziału oraz strategię rozwoju w następujących obszarach działalności Wydziału:

 • Kształcenie.
 • Działalność naukowa (w tym komercjalizacja wyników badań).
 • Współpraca z otoczeniem gospodarczym.
 • Finansowanie działalności dydaktycznej i badawczej.
 • Struktura organizacyjna Wydziału.
 • Rozwój kadry.
 • Promocja.

2 Stan aktualny

2.1 Podstawowa baza materialna

Siedzibą Wydziału jest budynek przy ul. Wołoskiej 141 o powierzchni całkowitej ok. 5500 m2. W budynku prowadzona jest działalność dydaktyczna (aula i sale wykładowa, sala komputerowa, biblioteka, laboratoria dydaktyczne) oraz badawcza w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą. W budynku tym mieści się również administracja Wydziału. Ponadto, Wydział posiada laboratoria badawcze w budynkach na Wydziałach MEiL i WIP oraz w wynajmowanych laboratoriach m.in. w IPPT.

2.2 Struktura organizacyjna

Jednostkami organizacyjnymi Wydziału są zakłady. Na Wydziale jest ich pięć:

Ponadto przy Wydziale ulokowane jest Uczelniane Centrum Badawcze „Materiały Funkcjonalne”, które prowadzi własną działalność badawczą, a także współpracuje z Wydziałem. Działalność dydaktyczna oraz badawcza prowadzona jest w zakładach.

2.3 Pracownicy

Aktualnie na wydziale zatrudnionych jest 105 osób. W grupie pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych jest 35 osób, pozostali są to pracownicy naukowo- techniczni, techniczni i administracyjny. Większość z tych osób zatrudnionych jest czasowo, do realizacji projektów badawczych finansowanych głównie ze środków unijnych np. w projektach POIG.

W grupie nauczycieli akademickich Wydział zatrudnia:

 • 9 profesorów tytularnych.
 • 13 doktorów habilitowanych.
 • 13 doktorów.

W ostatnich dwóch latach dwie osoby uzyskały tytuł profesora, zaś 4 stopień doktora habilitowanego.

2.4 Studenci i doktoranci

Aktualnie na Wydziale na studiach stacjonarnych (I i II stopnia) studiuje – 301 osób, na studiach niestacjonarnych (I stopnia) – 69, a na studiach III stopnia doktoranckich 90 doktorantów. Od wielu lat liczba osób studiujących na studiach na poszczególnych stopniach ulega stosunkowo małym zmianom. Wydział utrzymuje stałą liczbę osób rekrutowanych na studia na poszczególnych stopniach. Zmiany liczby przyjmowanych i studiujących na wszystkich stopniach studiów zawarto na Rysunkach 1-3.

Rys. 1 Rekrutacja studentów

Rysunek 1 przedstawia zmiany ilości kandydatów i przyjmowanych na studia I stopnia w okresie dziesięciu lat. Potwierdza on stabilność zainteresowania studiami oraz stałą liczbę osób rekrutowanych na I rok. Rok 2010 (a także 2011) wskazuje na znaczący wzrost zainteresowania studiami na tym kierunku jak i przyrost ilości osób przyjmowanych na I rok. Na rok akademicki 2012/2013 Wydział zwiększył liczbę przyjmowanych na studia z 75 do 90 osób.

Rys. 2 Liczba studentów na I i II stopniu studiów

Liczbę studentów studiujących na studiach I i II stopnia przedstawia Rys. 2. Zwraca uwagę niewielki spadek liczby studiujących od roku 2007. Jest on wynikiem podwyższenia kryterium, wymaganej liczby punktów ECTS, do uzyskania rejestracji na kolejny rok studiów. Znaczący i jedyny „ubytek” liczby studentów ma miejsce w wyniku rejestracji po I roku studiów. Na następnych latach skreślenia są sporadyczne i obejmują pojedyncze osoby. Podwyższenie kryteriów rejestracyjnych wynika również z faktu realizacji procesu dydaktycznego na jednakowych zasadach na wydziałach tworzących Szkołę Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych, w skład której wchodzą Wydziały: Chemiczny, Inż. Materiałowej oraz Inż. Chemicznej i Procesowej.

Rys. 3 Liczba doktorantów

Kształcenie na III stopniu studiów (studia doktoranckie) stanowią jeden z priorytetów w obszarze kształcenia na Wydziale. Od lat utrzymuje się znacząca liczba słuchaczy studiów doktoranckich. W ostatnich latach obserwuje się zainteresowanie tymi studiami wśród absolwentów studiów II stopnia innych kierunków poza inżynierią materiałową. Wydaje się, że jest to potwierdzenie interdyscyplinarnego charakteru studiów na kierunku inżynieria materiałowa. Na Wydziale realizowane są również międzynarodowe studia doktoranckie we współpracy z NIMS w Japonii i EMPA w Szwajcarii.

2.5 Działalność naukowa

Wydział prowadzi bardzo intensywną działalność naukową, w szczególności w ramach projektów krajowych i międzynarodowych. Uczestniczy w licznych konsorcjach naukowych realizujących badania naukowe w wielu specjalnościach z obszaru inżynierii materiałowej i pokrewnych. Bierze także udział w licznych pracach na rzecz przemysłu na podstawie umów dwustronnych. Zaangażowanie pracowników Wydziału w badania przedstawia Rys. 4 i 5.

Rys. 4 Liczba projektów krajowych realizowanych na Wydziale Inżynierii Materiałowej Rys. 5 Liczba projektów międzynarodowych realizowanych na Wydziale Inżynierii Materiałowej

Konsekwencją prowadzonych badań jest również znacząca działalność publikacyjna, głównie w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, z czego znacząca ilość w czasopismach z tzw, listy filadelfijskiej. Aktywność publikacyjną pracowników Wydziału przedstawiają Rysunki 6 i 7. Aktywność naukowa pracowników, w szczególności uczestnictwo w projektach międzynarodowych sprawia, że Wydział jest znany, jako znacząca jednostka badawcza w Europie i świecie. Przejawem tego są m.in. liczne propozycje do współpracy przy realizacji programów badawczych zarówno międzynarodowych jak i krajowych.

Rys. 6 Publikacje pracowników Wydziału Rys. 7 Prezentacje na konferencjach pracowników Wydziału

2.6 Finansowanie działalności dydaktycznej i badawczej

Źródła finansowania działalności Wydziału stanowią: dotacja podstawowa, dotacja na działalność statutową, środki pozyskiwane w drodze konkursów na realizację projektów badawczych oraz umowy z partnerami przemysłowymi. Na Rys. 8 przedstawiono wszystkie źródła finansowania działalności Wydziału (dane z roku 2010)

Rys. 8 Źródła finansowania Wydziału

Z przedstawionego wykresu wynika, że środki finansowe pochodzące z dotacji Ministerialnych stanowią niecałe 30% środków będących w dyspozycji Wydziału. Środki pozyskiwane w wyniku aktywnej działalności naukowej stanowią blisko 70% wszystkich będących w dyspozycji Wydziału. Analizując wartości środków finansowych w ostatnich pięciu latach wynika, że środki na podstawową działalność Wydziału (ministerialne) nie ulegają istotnym zmianom, obserwuje się natomiast, istotny przyrost środków wynikający z stale zwiększającej się aktywności badawczej Wydziału.

Analiza stanu aktualnego pozwala na identyfikację:

„Mocnych” stron Wydziału:

 • Rosnąca pozycja naukowa jednostki zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej.
 • Wysokie kwalifikacje kadry naukowo-dydaktycznej.
 • Doświadczenia zdobywane przez pracowników w zagranicznych placówkach badawczych.
 • Aktywność naukowa pracowników, realizacja licznych projektów badawczych.
 • Międzynarodowa współpraca naukowa.
 • Bardzo duża aktywność publikacyjna.
 • Dobra baza aparaturowa.
 • Wysoki poziom kształcenia na każdym poziomie studiów.
 • Znaczący udział doktorantów w projektach badawczych.
 • Aktywna współpraca podmiotami gospodarczymi (przemysłem).

Oraz

„Słabych” stron Wydziału:

 • Rozproszenie laboratoriów badawczych w różnych budynkach istotnie odległych od siebie.
 • Wysokie koszty stałe (eksploatacja budynku, utrzymanie aparatury).

3 Strategie rozwoju w obszarach działalności Wydziału

3.1 Kształcenie

 • Utrzymanie na obecnym poziomie ilości kształconych studentów I i II stopnia (mając na uwadze ewentualne ograniczenia wynikające z niżu demograficznego, łatwość zatrudnienia absolwentów na głównie polskim rynku pracy).
 • Rozwój studiów III stopnia (doktoranckich).
 • Uruchomienie studiów anglojęzycznych.
 • Opracowanie oferty studiów dla studentów zagranicznych.
 • Rozszerzenie oferty przedmiotów tzw. biznesowych dla studentów.
 • Rozszerzenie oferty tzw. kształcenia ustawicznego (np. zamawiane studia podyplomowe).

3.2 Działalność naukowa

 • Kontynuacja aktywnej działalności naukowej, w tym utrzymanie aktywności i skuteczności w pozyskiwaniu środków na realizację projektów (krajowych i zagranicznych) w drodze konkursó.
 • Wzrost liczby projektów badawczych międzynarodowych, w tym z UE.
 • Intensyfikacja działalności w zakresie uzyskiwania patentów oraz komercjalizacji wyników badań.
 • Zapraszanie do współpracy naukowej „światowych autorytetów” w dyscyplinie inżynieria materiałowa.
 • Utrzymanie aktywności publikacyjnej, wzrost liczby publikacji w prestiżowych wysokopunktowanych czasopismach o znaczeniu światowym.
 • Podjęcie działań prowadzących do uzyskania statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).
 • Aktywne wspieranie działalności naukowej studentów (indywidualne zaangażowanie w realizacji projektów badawczych, Koło Naukowe).

3.3 Współpraca z otoczeniem gospodarczym

 • Rozszerzenie współpracy z przemysłem o nowe gałęzie.
 • Współpraca z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi.

3.4 Finansowanie działalności dydaktycznej i badawczej

 • Bieżące monitorowanie możliwości pozyskiwania maksymalnych środków budżetowych (analiza zmian tzw. ministerialnego algorytmu podziału środków i podejmowanie działań dostosowawczych oraz wpływanie na weryfikację uczelnianego systemu podziału środków).
 • Pozyskiwanie środków finansowych w konkursach na realizację projektów badawczych (krajowych i zagranicznych).
 • Pozyskiwanie środków w wyniku podejmowania prac badawczych na rzecz przemysłu (umowy dwustronne).

3.5 Struktura organizacyjna Wydziału

 • Poprawa wydziałowego systemu zarządzania poprzez jego informatyzację (np. utworzenie baz danych posiadanej aparatury naukowej, realizowanych badań, rejestrację składanych wniosków i umów na projekty badawcze, monitorowanie wydatkowania środków finansowych w odniesieniu do harmonogramu).
 • Ciągła aktualizacja serwisu internetowego Wydziału, polsko i anglojęzycznego.
 • Usprawnienie funkcjonowania systemu zakupów w ramach realizacji projektów.

3.6 Rozwój kadry

 • Aktywne wspieranie pracowników w zdobywaniu stopni i tytułów naukowych.
 • Zwiększenie uczestnictwa pracowników w szkoleniach specjalistycznych.

3.7 Promocja

 • Współpraca ze szkołami średnimi, wizyty informacyjne pracowników w szkołach.
 • Współpraca z nauczycielami przedmiotów ścisłych.
 • Udostępnianie laboratoriów wydziałowych na zajęcia uczniów szkół średnich.
 • Upowszechnianie informacji o możliwościach badawczych i edukacyjnych Wydziału.
 • Dalsze rozwijanie i propagowanie Konkursu Wiedzy o Materiałach w celu zwiększenia liczby uczestników (nagroda dla laureatów – indeks, przyjęcie na studia).
 • Publikacje popularnonaukowe z obszaru inżynierii materiałowej w prasie i czasopismach o szerokim zasięgu (głównie jako informacja dla absolwentów szkół średnich).
 • Aktywne uczestnictwo w „imprezach” naukowych np. Festiwal Nauki, czy Pikniki Naukowe.
Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Materiałowej do roku 2020 - Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej - Warszawa 2012 - Pobierz (pdf)