wtorek 14 sierpnia 2018
Tekst
   

Współpraca z przemysłem

Lista umów z partnerami przemysłowymi

Początki współpracy Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej z Partnerami przemysłowymi sięgają połowy lat 70-tych ubiegłego stulecia, kiedy to zespół badawczy Instytutu Inżynierii Materiałowej pod kierunkiem prof. Macieja Grabskiego podjął prace badawcze w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych nad oceną zużycia eksploatacyjnego stali chromowo-molibdenowych pracujących w warunkach wysokich temperatur. Jego spuściznę od początku lat dziewięćdziesiątych kontynuuje zespół ekspertów wprowadzając w tym czasie do praktyki przemysłowej kilkadziesiąt autorskich Programów Kontroli Eksploatacyjnej wydłużających bezpieczną pracę urządzeń ciśnieniowych, które stały się niejako naszą wizytówką WIM PW i z sukcesem są wdrażane do dnia dzisiejszego. Na przestrzeni tych 40 lat działalności rozwijamy najnowsze metody badawcze służące ocenie stanu technicznego aparatów zarówno od strony badań niszczących oraz nieniszczących jak i metod analitycznych. Jako pierwsi wprowadziliśmy metodę emisji akustycznej do oceny integralności konstrukcji stalowych, której intensywny rozwój na WIM PW zaowocował obroną kilku doktoratów i przyczynił się do zdobycia pozycji lidera rynku badań tą metodą w Polsce i Europie Wschodniej.

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej jest czołowym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym w dziedzinie inżynierii materiałowej w Polsce. Działalność naukowa prowadzona na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej jest na najwyższym poziomie, o czym świadczy wyróżnienie kategorią A+ w ostatniej ocenie parametrycznej jednostek naukowych.

Badania naukowe prowadzone na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej związane są z głównymi nurtami współczesnej nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Prowadzone prace w szczególności są ukierunkowanie na związki między makro i mikrostrukturą a właściwościami materiałów stosowanych m.in. w przemyśle energetycznym, rafineryjnym i petrochemicznym.

Na przestrzeni wielu lat pracownicy WIM PW uczestniczyli w wielu projektach badawczych, pracach rozwojowych oraz wdrożeniu innowacyjnych technologii realizowanych m.in. na terenie PKN Orlen S.A.., Grupy LOTOS S.A., Rafinerii Jednicze S.A. Zakładów Azotowych Puławy S.A. czy Zakładów Azotowych Kędzierzyn Koźle S.A.. Profil prac z tego zakresu obejmuje zagadnienie degradacji materiałów instalacji rafineryjno-petrochemicznych i chemicznych w warunkach działania wysokiej temperatury, obciążeń mechanicznych oraz agresywnego środowiska, wprowadzanie nowych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz technik monitorowania ich degradacji. Ponadto realizowano zagadnienia bezpieczeństwa technicznego oraz wykonywano ekspertyzy dotyczące przyczyń zniszczeń materiałów.

Doświadczenie w badaniu instalacji rafineryjno-petrochemicznych i chemicznych realizowanych przez WIM PW potwierdzone jest wykonaniem licznych ekspertyz z zakresu ogólnie rozumianego bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń. Eksperci WIM PW wdrażali do praktyki przemysłowej szereg nowoczesnych metod monitorowania stanu technicznego aparatów takich jak: przenośna mikroskopia świetlna, badania ultradźwiękowe, badania prądów wirowych, pomiary metodą emisji akustycznej czy defektoskopia dalekozasięgowa. Brali czynny udział w wykonaniu ekspertyz dotyczących przyczyń zniszczeń materiałów, u podstaw których leży wiedza z takich dziedzin jak badania nieniszczące, mechanika pękania, modelowanie metodą elementów skończonych czy ilościowy opis mikrostruktury materiałów. Ponadto byli autorami Programów Kontroli Eksploatacji, które realizowane dla instalacji chemicznych miały na celu zapobieżeniu potencjalnym awariom oraz uzyskaniu optymalnie długiego czasu eksploatacji.

Filarem WIM PW jest młody, energiczny i kompetentny zespół specjalistów z dziedziny inżynierii materiałowej, którego celem jest wdrożenie nowoczesnej wiedzy z jej zakresu do praktyki przemysłowej. Jedną z istotnych form współpracy z przemysłem jest działalność ekspercka, w odniesieniu do wyrobów finalnych oraz procesów technologicznych, w ramach której szczególną rolę pełni Laboratorium Badań dla Przemysłu. Personel Laboratorium posiada wysokie kwalifikacje, potwierdzone m.in. tytułami naukowymi w zakresie inżynierii materiałowej oraz certyfikatami II i III stopnia w badaniach NDT, wydanymi przez UDT-CERT, TUV, BINDT oraz RINA.

Wyposażenie badawcze będące w posiadaniu WIM PW wykorzystywane do badań na rzecz przemysłu:

 1. Wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy JEOL JEM 3010 (300 kV, rozdzielczość 0.19 nm) wyposażony w EDS (ISIS firmy Oxford Instruments Ltd.) do badań składu chemicznego w nano obszarach z możliwością pracy w trybie CBED (Converged Beam Electron Diffraction) oraz w zaawansowany system do analizy obrazu i analizy mikro i nano struktury materiałów.
 2. Skaningowy transmisyjny mikroskop elektronowy JEOL JEM 1200EX II (120 kV) wyposażony w EDS (Thermo NORAN VANTAGE).
 3. Mikroanalizator rentgenowski CAMECA SEMPROBE SU-30, wyposażony w 2 detektory WDS i EDS (NORAN Voyager 3100). Urządzenie pozwala na detekcję wszystkich pierwiastków od Be w górę w mikroobszarach. System uzupełnia oprogramowanie do analizy ilościowej materiałów litych, cienkich warstw i małych cząstek jak też analizy obrazu.
 4. Skaningowy mikroskop elektronowy HITACHI S-3500N wyposażony w EDS (Thermo NORAN VANTAGE), detektory elektronów wtórnych i wstecznie rozproszonych, detektor Robinsona oraz przystawkę EBSD.
 5. Dyfraktometr rentgenowski PHILIPS PW 1830 z systemem do komputerowej analizy danych dyfrakcyjnych.
 6. Dyfraktometr rentgenowski wysokorozdzielczy BRUKER AXS D8.
 7. Wysokorozdzielczy mikroskop skaningowy (HRSEM) o rozdzielczości <0,6nm uzupełniony w detektor EDS.
 8. Defektoskop ultradźwiękowy USN 60 firmy KRAUTKRAMER oraz Defektoskop ultradźwiękowy Epoch 4 z możliwościami określania wielkości echa wad - DAC i TCG. Głowice: K1K(1MHz), MB2F(2MHz), MB4F(4MHz), MB4Y(4MHz), K15K(15MHz), ND23(23MHz), MWB45-2E(2MHz), MWB60- 2E(2MHz), MWB70-2E(2MHz), MWB90-2E(2MHz), MWB90-2E(4MHz).
 9. Przenośny spektrometr rentgenowski X-Met 3000T firmy Metronem.
 10. Nanotwardościomierz i scratchtester firmy Hysitron (Tribointender).
 11. Aparat do pomiaru zużycia ściernego.
 12. Defektoskop OmniScan MX z modułem do badań ultradźwiękowych metodą phased array OMNI-M-UT-16C (16 multipleksowych kanałów ultradźwiękowych). Głowice mozaikowe oraz 2 osiowy koder (XY). Dynamiczne ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej na określonej głębokości materiału oraz możliwość skanowania materiału wiązką ultradźwiękową przy użyciu jednej głowicy. Możliwość badania tą samą głowicą w zakresie kąta 30-70°.
 13. Aparat prądów wirowych MIZ 27 SI przystawką RFT. Badania można prowadzić na materiałach zarówno ferro- jak i nieferromagnetycznych. Aparat wyposażony jest w dwie karty analogowe i 16 kanałów o zakresie częstotliwości 100Hz – 10MHz. Możliwa jest ponadto ciągła rejestracja zmian prądowych, a także pomiar konduktywności materiałów oraz pomiar grubości powłok z materiałów niekonduktywnych. Częstotliwość prób-kowania sięga 10 000 pomiarów na sekundę.
 14. Przenośny optyczny spektrometr emisyjny Meteorex ARC-MET 930. Analiza jakościowa i ilościowa pierwiastków zawartych w stali oraz stopach niklu, aluminium, tytanu, kobaltu, miedzi i cynku. Umożliwia analizę/detekcję niskiej zawartości węgla, siarki, fosforu i boru.
 15. Przenośny twardościomierz cyfrowy firmy Krautkramer model MIC 10. Wyniki podawane są w skalach HV, HB, HRB, HRC oraz N/mm2. Pomiary są dokonywane automatycznie na zasadzie pomiaru ultradźwiękowej kontaktowej impedancji.
 16. Przenośny ferrytoskop Fisher MP 30. Pomiar zawartości ferrytu w spoinach, warstwach platerowych w stali austenitycznej oraz duplex a także określanie ilości martenzytu w stalach austenitycznych. Umożliwia również pomiar grubości warstw nałożonych na ferromagnetyczne elementy.
 17. Maszyny wytrzymałościowe do badań dynamicznych MTS 810 i MTS 858.
 18. Pozioma maszyna wytrzymałościowa do badań dynamicznych MTS Qtest/10.
 19. Maszyny wytrzymałościowe do badań statycznych MTS Qtest/10 i INSTRON 1115
 20. System do badania odporności korozyjnej metodą elektrochemiczną.
 21. Układ do potencjometrycznego badania odporności korozyjnej.
 22. Skaningowy Mikroskop Elektronowy SU8000 pozwala na obrazowanie z rozdzielczością 1 nm przy napięciu przyśpieszającym 15kV oraz 1,4 nm przy napięciu 1kV. Mikroskop jest wyposażony w trzy detektory SE, detektor BSE, detektor STEM oraz spektrometr EDS. Zastosowanie przeciw napięcia oraz zimnej emisji polowej, jako źródła elektronów, pozwala na obrazowanie materiałów słabo przewodzących oraz wrażliwych na wiązkę przy zastosowaniu niskich napięć.
 23. Skaningowy Mikroskop Jonowo-Elektronowy (DualBeam) to urządzenie wyposażone w dwie kolumny, które pozwalają wykorzystać zogniskowaną wiązkę jonów do rozpylania materiałów oraz wiązkę elektronów do obrazowania ich struktury. Specjalistyczne oprzyrządowanie, takie jak uchwyt na preparaty transmisyjne, mikromanipulator, system osadzania C i W, spektrometr EDS oraz detektory SE i STEM umożliwia wykonanie cienkiego preparatu oraz jego obserwację w środowisku próżni mikroskopu. Urządzenie pozwala na obrazowanie struktury materiałów z rozdzielczością 1 nm.
 24. Mikrotomograf rentgenowski SkySkan 1174 (compakt): źródło promieniowania 20-50 kV, moc maksymalna – 40 W; rozdzielczość przestrzenna – 6µm; maksymalny rozmiar próbki – 30 mm.
 25. Mikrotomograf rentgenowski SkySkan 1172: źródło promieniowania 20-100 kV, moc maksymalna – 10 W; rozdzielczość przestrzenna – 1µm; maksymalny rozmiar próbki – 50 mm.
 26. Nanotomograf rentgenowski SkySkan 2011: źródło promieniowania 20-80 kV typu otwartego, włókno LaB6,target wolframowy; rozdzielczość przestrzenna – 200µm; maksymalny rozmiar próbki – 11 mm, a dla uzyskania maksymalnej rozdzielczości - 0,2 – 1 mm.
 27. Mikrotomograf rentgenowski Xradia MicroXCT-400: źródło promieniowania 40-150 kV, moc maksymalna – 10 W; rozdzielczość przestrzenna – 0-56µm; maksymalny rozmiar próbki – 300 mm.
 28. Program komputerowy ANSYS do obliczeń wytrzymałościowych i symulacji numerycznych metodą Elementów Skończonych
 29. Program komputerowy Visage Imaging Amira do wielowymiarowej wizualizacji oraz analizy danych. Pozwala na generowanie siatek elementów skończonych z obrazów graficznych, wizualizację 3D obiektów uzyskanych z tomografii komputerowej.
 30. Program komputerowy SkyScan do analizy struktury oraz właściwości materiału.
 31. Wielokanałowy (191 kanałów pomiarowych) system Emisji Akustycznej AMSY-5 i AMSY-6 firmy Vallen Systeme GmbH wraz z oprogramowaniem Vallen Software oraz zestawem czujników stanowiący nowoczesne narzędzie do zbierania, analizy i klasyfikacji sygnałów Emisji Akustycznej.