wtorek 14 sierpnia 2018
Tekst
   

Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
  • Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych specjalizuje się w opracowaniach i badaniu materiałów konstrukcyjnych metalowych i niemetalowych oraz materiałów funkcjonalnych. Główne grupy tych materiałów to magnetyki miękkie i twarde, szkła metaliczne, polimery, kompozyty o osnowie metalicznej i polimerowej, piany metaliczne, i stale stopowe. Szczególne miejsce w badaniach zajmują materiały o nanokrystalicznej strukturze ziaren. Stosowane metody wytwarzania obejmują mechaniczną syntezę stopów, szybkie chłodzenie ze stanu ciekłego oraz metalurgię proszków. Problematyka badań dotyczy wpływu różnych czynników sprawczych na mikrostrukturę i własności tych materiałów.

Tematyka badawcza pracowników zakładu

  • Prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz: Otrzymywanie i własności materiałów magnetycznie twardych, wytwarzanie, struktura i własności pian metalicznych, nanokompozyty polimerowo-metaliczne, otrzymywanie i własności materiałów nanokrystalicznych.
  • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik: Materiały amorficzne i nanokrystaliczne wytwarzane metodami szybkiego chłodzenia ze stanu ciekłego lub mechanicznej syntezy - materiały magnetyczne miękkie i kompozyty na bazie związków międzymetalicznych. Masywne szkła metaliczne. Badania procesów krystalizacji i nanokrystalizacji szkieł metalicznych. Recykling stopów aluminium.
  • Prof. nzw. dr hab. inż. Elżbieta Jezierska: badania strukturalne na transmisyjnym mikroskopie elektronowym JEM3010 uporządkowanych faz międzymetalicznych; Ni3Al, NiAl, FeAl, Fe3Al, Al3Ti+X, Al3Zr+X (X=Cr, Cu, Mn), Fe-Ni.
    Badanie przemian strukturalnych, domen antyfazowych, koherencji faz i wczesnych studiów wydzielania w metalach i stopach. Badanie heterostruktur półprzewodnikowych typu GaN/InGaN, AlGaAs/GaAs, InGaP/AlGaAs/GaAs, InGaAs/GaAs na lasery, detektory i baterie słoneczne. Charakterystyka strukturalna złączy ceramika-metal SiC/Mo, Si3N4/Mo. Struktury modulowane. Dyfrakcja w zbieżnej wiązce elektronów przy dużych kątach zbieżności (LACBED). Wysokorozdzielcza mikroskopia elektronowa (HRTEM). Tensegralność strukturalna w inżynierii materiałowej.
  • Prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara: Nowoczesne materiały magnetyczne twarde zawierające pierwiastki ziem rzadkich (Nd-Fe-B, Sm-Fe-N), a szczególnie tzw. nanokompozyty magnetycznie twarde. Wpływ technologii wytwarzania materiałów nanokrystalicznych i ich zagęszczenia na mikrostrukturę i właściwości magnetyczne. Wykorzystywane techniki wytwarzania: mechaniczna synteza stopów, szybkie chłodzenie ze stanu ciekłego oraz tzw. techniki wodorowe, zagęszczanie wybuchowe.
  • Dr inż. Tomasz Dymkowski: System jakości w działalności badawczej laboratorium, system jakości kształcenia w jednostce świadczącej usługi edukacyjne; zintegrowane systemy jakości w organizacjach przemysłowych lub usługowych.
  • Dr inż. Jerzy Latuch: Amorficzne i nanokrystaliczne stopy aluminium otrzymywane metodą szybkiego chłodzenia - badania strukturalne wykorzystujące metody dyfrakcji rentgenowskiej i mikroskopii elektronowej. Badania przemian fazowych metodą kalorymetryczną. Wytwarzanie szkieł metalicznych na bazie żelaza i kobaltu oraz badanie ich właściwości magnetycznych.
  • Prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz Oleszak: Wytwarzanie metalicznych materiałów amorficznych i nanokrystalicznych metodami mechanicznej syntezy/reaktywnego mielenia i szybkiego chłodzenia ze stanu ciekłego. Badania struktury, stabilności termicznej (procesy krystalizacji) i właściwości wytworzonych materiałów. Zagęszczanie i spiekanie proszków stopowych różnymi metodami, badania struktury i właściwości wytworzonych spieków.